Suomi - English
Facebook logo
“Planeetallamme
Resursseista
Tilasta
Ympäristöstä
Terveydestä
Energiansäästöstä
SER-tavoitteet
Paristo-tavoitteet
Pakkaus-tavoitteet
2016 Tavoite: 45%
Pom ka:sta
Pom 2013-15
45
%
2019 Tavoite: 65%
Pom ka:sta
Pom 2016-18
65
%
2012 Tavoite: 25%
Pom ka:sta
Pom 2010-12
25
%
2016 Tavoite: 45%
Pom ka:sta
Pom 2014-16
45
%
2015 Tavoite: 55%
kaikesta pakkausjätteestä
55
%

Kierrätyksen historia Euroopassa
 • 1988

  EU-komissio laati ensimmäisen direktiivin, jolla pyrittiin minimoimaan sähkö- ja elektroniikkaromun ympäristövaikutuksia, edistää kierrätystä ja vähentää resurssien kulutusta.

 • 1994

  EU-komissio esitteli uuden ehdotuksen paristo- ja pakkausjätedirektiiviksi, joka auttaisi harmonisoimaan kansalliset toimenpiteet. Direktiivi paransi aiempaa lainsäädäntöä, joka säädettiin ensimmäistä kertaa 1980-luvun alussa, ja sitten tarkastettiin selkeyttämään pakkausten määrittelyä sekä lisäämään talteenottoa ja tavoitteita. Vuonna 2005 uusille jäsenvaltioille annettiin siirtymäkaudet senhetkisten talteenotto- ja kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. 4. marraskuuta 2013 komissio hyväksyi uuden ehdotuksen muovipussien käytön vähentämiseksi.

 • 2003

  EU:n WEEE-direktiivi, joka hyväksyttiin 27. tammikuuta 2003, vakiinnutti joukon tärkeitä käsitteitä: “Tuottajavastuu -periaate” vaatii jätteenhallinnan rahoitusta (saastuttaja maksaa -periaate) ja kannustimien luomista ympäristöystävälliselle tuotesuunnittelulle; kansallisten toimenpiteiden harmonisointia, yhteisten minimivaatimusten vahvistamista sähkö- ja elektroniikkaromun hallinnalle, luonnonvarojen suojelua (materiaalit ja energia), parhaiden käytäntöjen edistämistä, sähkö- ja elektroniikkaromun uudelleenohjausta kaatopaikoilta ja jätteenpoltosta – kohti ympäristön kannalta kestävää uudelleenkäyttöä ja muita talteenottomuotoja.

 • 2006

  EU:n paristodirektiivi tuli voimaan syyskuussa 2006. Se estää paljon elohopeaa ja kadmiumua sisältävien paristojen jälleenmyynnin ja vaatii paristojen, akkujen ja siihen liittyvän jätteen kierrätystä minimoidakseen niiden haitallisia ympäristövaikutuksia.

Kierrätys Euroopassa

Kierrätyksen ja turvallisemman ja vihreämmän ympäristön edistämiseksi Euroopan unioni on alkanut poistamaan vaiheittain haitallisten aineiden tuotantoa ja käyttöä sekä aktiivisesti kannustamaan jäsenvaltioita kierrättämään ja uudelleenkäyttämään arvokkaita (ja usein vaarallisia) materiaaleja, joita käytetään useissa teollisuuden ja kotitalouksien esineissä. EU on asettanut laillisia ja taloudellisia kannustimia, joihin sisältyvät: kaatopaikkakiellot, kierrätettävän jätteen polttokiellot, biologisen jätteen keräys ja myrkyllisen ja ei-kestävän jätteen verotus. Turvallisemman ja terveemmän ympäristön varmistamiseksi, EU on omaksunut selkeät ja kunnianhimoiset vähennys-, uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteet. EU:n tuottajavastuu-lainsäädäntö asettaa velvollisuuden sähkö-ja elektroniikkalaitteiden, paristojen ja pakkausten                                                               tuottajille, järjestää tuotteiden keräys ja käsittely, kun niistä tulee jätettä.

 

 

Miksi WEEE-direktiivi?

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottama jäte on nopeimmin kasvava jäteluokka: 2,5 – 2,7 % kasvu/vuosi EU-27:ssä.
 • Ennen WEEE-direktiiviä 90 % sähkö- ja elektroniikkaromusta vietiin kaatopaikoille, poltettiin tai uudelleenkäytettiin ilman esikäsittelyä.
 • Tämä jätetyyppi on täynnä aineita ja materiaaleja, joita voidaan käyttää uudestaan, ja jotka ovat vaarallisia ympäristölle, jos niitä ei käsitellä oikein. 
 • Sähkö- ja elektroniikkaromun laiton vienti kehitysmaihin aiheuttaa negatiivisen ympäristövaikutuksen.

 

Miksi paristodirektiivi?

 • Paristojen tuottama jäte lisääntyy jatkuvasti ja siihen on syynä paristojen miniatyyrikomponenttien kasvava kysyntä.
 • Edistää vähemmän saastunutta ympäristöä minimoimalla paristojen haitalliset aineet.
 • Paristot, jotka eivät noudata vaarallisen sisällön rajoja, kielletään euroooppalaisilla markkinoilla.
 • Edistää tutkimusta ja tarjota taloudellisia kannustimia paristojen ympäristösuorituskyvystä koko käyttöiän aikana.
 • Tulot kierrätyksestä yleensä riittävät kattamaan kaikki keräys- ja uudelleenkäsittelykustannukset tällä sektorilla.

 

Miksi pakkausdirektiivi?

 • Rajoittaa pakkauksien painoa ja volyymia sekä varmistaa turvallisuus ja hygienia;
 • Vähentää vaarallisten aineiden sisältöä ja materiaaleja pakkausmateriaaleissa;
 • Edistää uudelleenkäytettäviä ja talteenotettuja pakkauksia.

 

Lisätietoa (englanniksi)